Insights

Kinubari Yama and Yuki no Shita

When Minamoto no Yoritomo and his wife settled in Kamakura, they lived just east of the Tsurugaoka Hachimangu Shrine, in an area known as ‘Yuki no Shita'(below the [More...]